Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobandesc competențe în proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor și modernizarea energetică a structurilor din mediul construit. Finalizarea acestui program de studii presupune lărgirea ariei de competențe și abilități generale caracteristice profesiei de inginer constructor, dar și a altor specializări aflate în strânsă legătură cu sectorul construcțiilor: responsabil tehnic cu execuția, inginer-șef in construcții sau conducător de antepriză construcții-montaj, etc.

 

Discipline studiate: Concepte BIM în ingineria civilă, Evaluarea fiabilității structurilor în conceptul de proiectare la durabilitate, Analiză structurală avansată cu element finit, Materiale compozite utilizate în construcții, Îmbunătățirea  terenului de fundare și reabilitarea și consolidarea  infrastructurii construcțiilor, Structuri moderne de beton precomprimat, Stabilitate și elemente de calcul neliniar al structurilor, Reabilitarea și consolidarea structurilor din beton armat, Reabilitarea și consolidarea structurilor din lemn și zidărie, Reabilitarea și consolidarea structurilor din metal, Structuri din oțel pentru clădiri înalte și construcții speciale, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Inginerii au posibilitate de angajare în cadrul firmelor de proiectare și a firmelor de execuție. De asemenea pot lucra în consiliile județene și primării la birourile tehnice de autorizare a clădirilor precum și în cadrul companiilor care au în patrimoniu clădiri.

Plan de învățămât promoția 2023-2025

Misiunea programului de studii de masterat Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă (în limba engleză) este de a pregăti absolvenți pentru o carieră care necesită un grad ridicat de cunoștințe specializate și este conceput pentru a acoperi o varietate de subiecte de la identificarea hazardurilor naturale și vulnerabilităților, modelarea acestora, tehnici de evaluare a riscurilor până la propunerea de măsuri de protecție.

Absolvenții acestui program de master vor dobândi competențe profesionale și transversale referitoare la: cunoașterea și înțelegerea în profunzime a conceptelor de hazard, vulnerabilitate, risc și a metodelor de analiză și gestionare integrată a riscurilor;  abilitatea de a identifica, formula și rezolva probleme inginerești specifice și de a alege și aplica metodele cele mai adecvate și relevante pentru soluționarea problemelor identificate;  abilitatea de a efectua studii bibliografice, a consulta și utiliza în mod critic bazele de date științifice și alte surse de informare, și de a utiliza tehnici adecvate definirii, planificării și realizării unui proiect de cercetare în domeniu;  conștientizarea critică a aspectelor de ordin economic, organizatoric și de management (precum managementul proiectelor, managementul riscului și al schimbării) ; comunicarea eficientă, în formă scrisă, idei și argumente cu privire la risc și hazarduri naturale atât publicului larg cât și experților;  abilitatea de a opera eficient în context național și internațional, ca membri sau lideri ai unei echipe ce poate fi compusă din diferite arii disciplinare și nivele, și care s-ar putea să utilizeze instrumente virtuale de comunicare; efectuarea un studiu suplimentar în mod autonom, individual.

 

Perspective după finalizarea studiilor : Absolvenții acestui program de master se pot angaja ca ingineri/ingineri de cercetare în companii, institute de cercetare, birouri de consultanță specializate, instituții guvernamentale, agenții de protecție civilă, companii de asigurări.

 

Plan de învățământ valabil pentru 2023-2025

 

Programul de studii de masterat Management de proiect în regenerarea urbană (în limba engleză) presupune lărgirea ariei de competențe și abilități generale caracteristice profesiei de inginer constructor, dar și a altor specializări aflate în strânsă legătură cu sectorul construcțiilor (management și evaluare economică a proiectelor, dezvoltări și investiții imobiliare, dezvoltare și planificare urbană, etc). Programul de studii este unul interdisciplinar și oferă calificări și competențe cheie pentru organizații naționale și internaționale care au ca obiectiv managementul de proiecte în domeniul regenerării urbane. De asemenea, programul își propune să contribuie la dezvoltarea armonioasă și durabilă a localităților prin construirea unui fond de cunoștințe și competențe care să permită profesioniștilor implicați să coordoneze proiecte eficiente în beneficiul comunităților.

Absolvenții acestui program de master vor dobândi competențe profesionale și transversale pentru a putea: oferi consultanță în proiectarea inginerească, înțelege și planifica proiecte de inginerie civilă care să îndeplinească anumite cerințe, inclusiv conștientizarea considerațiilor de ordin netehnic – sociale, economice, industriale, referitoare la mediu, sănătate și securitate în muncă, analiza costurile și beneficiile financiare și/sau sociale ale unui proiect sau ale unei investiții în construcții, înțelege și aplica principii de sistematizare a teritoriului și planificare urbană, coordona activități ale mai multor echipe de lucru în domeniul construcțiilor, negocia și gestiona contracte și acorduri, elabora și actualiza documente legate de planificarea și punerea în aplicare a proiectelor de construcții noi sau de renovare/reabilitare, inclusiv informații legate de sistemele de securitate și documentație contabilă etc.

Programul de studii de masterat este încadrat în domeniul de Inginerie Civilă și Instalații iar limba de predare este limba engleză.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de master se pot angaja ca manager de proiect în construcții, în companii, birouri de consultanță specializate, instituții guvernamentale.

 

Plan de învățămât promoția 2023-2024

Plan de învățămât promoția 2023-2025

 

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a pregăti absolvenții pentru o carieră care necesită un grad ridicat de cunoștințe specializate, și este conceput pentru a acoperi o varietate de subiecte de la conceperea, proiectarea și optimizarea sistemelor de instalații din clădiri, până la propunerea de măsuri pentru realizarea unor clădiri cu consum redus de energie și, prin urmare, este un progres important în educația sudenților din domeniul Ingineriei Instalațiilor.  

Discipline studiate: Conceptul NZEB in proiectarea instalațiilor, Sisteme sanitare integrate NZEB, Sisteme de încălzire pentru case pasive și NZEB, Proiectarea instalațiilor în sistem BIM (Modelarea informatică a clădirilor), Simularea consumului de energie în designul clădirilor, Sisteme de ventilare/ climatizare pentru case pasive și NZEB, Sisteme electrice și de iluminat cu consum redus de energie, Sisteme de producere centralizată a energiei în mediul urban, Rețele termice moderne în mediul urban, Monitorizarea consumurilor de energie în mediul urban, Valorificare superioară a energiei în mediul urban, Utilizarea surselor de energie regenerabilă în clădiri, Managementul energetic al clădirilor (BMS), Analiza resurselor și utilizării energiei în construcții, Managementul proiectelor și lucrărilor de instalații pentru construcții

Perspective după finalizarea studiilor: Inginerii au posibilitate de angajare în cadrul firmelor de proiectare și a firmelor de execuție. De asemenea pot lucra în consiliile județene și primării la birourile tehnice de autorizare a clădirilor precum și în cadrul companiilor care au în patrimoniu clădiri.

Plan de învățămât promoția 2023-2025