Informații pentru admitere

admitere

Admitere - Sesiunea Septembrie 2021

Calendar admitere

Număr de locuri pentru fiecare program de studii

Confirmarea locurilor face  la facultatea de construcții, etaj III, sala JIII7, după următorul program:
 Joi 16.09.2021 intre orele 12 -15 
Vineri 17.09.2021 intre orele 10 - 13
Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar. Media de concurs a candidaților este reprezentată de:

  • 50 % Media examenului de bacalaureat
  • 50 %, Nota la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului (Ec)
Ierarhizarea candidaților înscriși se va face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunii exprimate. 
Atenție: Opțiunea este prioritară mediei!
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
  1. Media generală a examenului de bacalaureat
  2. Media anilor de studii din liceu
 
Taxa de înscriere
Taxa de înscriere: 200 de lei
 
Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Programul de studii
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca (în aplicația de înscriere) fiecare la facultatea pentru care a fost achitată.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.
 
Taxa de școlarizare
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
 
Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, care a achitat prima transa a taxei de scolarizare prin variantele de la punctul b), de mai sus, trebuie sa încarce pe platforma de admitere dovada plătii. (Această obligație este specificată în contractul de înscriere).
Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.
 

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

Pentru absolvenții de liceu

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere;
1.8. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată);

1 un dosar plic.

În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

Pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua facultate

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.8. Adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență), în copie scanată, respectiv redirecționată de pe contul instituțional al universității emitente;
1.9. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).

1 un dosar plic.
În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.8. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).
În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

Candidații care, conform legii, pot fi scutiți de taxe de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte, după caz:
1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
1.13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
1.14. Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Pentru candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate din structura statului român

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată
       c) Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, copie scanată în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
      d) Atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat, în copie scanată, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către CNRED;
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
În atenția cetățenilor români cu domiciliul stabil în România (posesori de carte de identitate românească) care au studiat şi au acte de studii obținute în afara României
Pe lângă actele necesare pentru înscriere, candidații care au acte de studii obținute în străinătate, trebuie să încarce în aplicația de înscriere Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat.
Echivalarea diplomei se face de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Informații referitor la echivalare se pot găsi la adresa: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
Candidații trebuie să transmită documentele necesare echivalării sub formă de copii scanate, lizibile, în format PDF, la adresa de e-mail: international.office@unitbv.ro
Dacă vreunul dintre documentele solicitate nu este încărcat, cererea NU va fi procesată.
Candidații vor primi pe e-mail de la Biroul de cooperare internațională (tel: 0268 477 384) o adeverință care confirmă depunerea documentelor pentru echivalarea diplomei; această adeverință va fi încărcată în aplicația de înscriere on-line, în locul Atestatului de echivalare a diplomei de bacalaureat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4.  a) Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
         b) Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată).
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
Actele de la punctele 1.1-1.7, în plus certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.
Precizare: dacă diploma și foaia matricolă sunt redactate într-o limbă străină, este necesară o traducere legalizată a acestora în limba română.
 
Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților
 

• Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
• În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
• Studenții UNITBV pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
• La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană), candidații cetățeni români sau străini vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba se susține conform calendarului stabilit pentru fiecare program de studii(informațiile vor fi furnizate pe platforma de admitere, la selectarea unui program cu altă limbă de predare decât limba română).
• Testul nu este necesar în următoarele cazuri: (i) candidații au susținut la examenul de bacalaureat o probă de competențe lingvistice pentru limba de predare a programului dorit (dovada se va încărca pe platforma de admitere în procesul de înscriere);(ii) candidații dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de ministerul de resort sau atestate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională; (iii) candidații au cetățenia unui stat sau au acte de studii eliberate de o instituție dintr-o țară în care limba oficială este limba în care sunt organizate programele de studii.
• Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.
 
Pentru informații suplimentare se poate apela următorul număr de telefon: 0268548228 în intervalul orar 9:00 - 13:00.
 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Admitere - Sesiunea septembrie 2021

Calendar admitere

Număr de locuri studii master Modernizare Energetică în Mediul Construit

Confirmarea locurilor face  la facultatea de construcții, etaj III, sala JIII7, după următorul program:
 Joi 16.09.2021 intre orele 12 -15 
Vineri 17.09.2021 intre orele 10 - 13

 Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar și interviu tematic. Media de concurs a candidaților este reprezentată de:
  • 70% Media examenului de diplomă
  • 30%, Nota la interviu tematic susținut cu comisie de admitere 
Ierarhizarea candidaților înscriși se va face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunii exprimate.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota obtinută la sustinerea proiectului de diplomă
  2. Media anilor de studiu din ciclul de licență

Informații privind desfășurarea probei de concurs masterat: Interviu tematic (discuții libere între candidați și membrii comisiei pe tematica probei interviu)
Proba de interviu se va desfășura în data de marți 14.09.2021. 
 
Taxa de înscriere
Taxa de înscriere: 200 de lei
 
Taxa de înscriere se poate achita astfel:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Programul de studii
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca (în aplicația de înscriere) fiecare la facultatea pentru care a fost achitată.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.
 
Taxa de școlarizare
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
 
Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achita:
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere. Vă recomandăm utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
• Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
• Cod fiscal: 4317754
• Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
• Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
• Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, care a achitat prima transa a taxei de scolarizare prin variantele de la punctul b), de mai sus, trebuie sa încarce pe platforma de admitere dovada plătii. (Această obligație este specificată în contractul de înscriere).
Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.
 

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.8. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.

1 un dosar plic.

Candidații care pot fi scutiți de taxe de înscriere

Candidații care, conform legii, pot fi scutiți de taxe de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte, după caz:
1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
1.13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
1.14. Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Pentru candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate din structuea statului român

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
b) Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, copie scanată în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
d) Atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat, în copie scanată, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către CNRED;
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
În atenția cetățenilor români cu domiciliul stabil în România (posesori de carte de identitate românească) care au studiat şi au acte de studii obținute în afara României
Pe lângă actele necesare pentru înscriere, candidații care au acte de studii obținute în străinătate, trebuie să încarce în aplicația de înscriere Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat.
Echivalarea diplomei se face de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației.
Informații referitor la echivalare se pot găsi la adresa: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
Candidații trebuie să transmită documentele necesare echivalării sub formă de copii scanate, lizibile, în format PDF, la adresa de e-mail: international.office@unitbv.ro
Dacă vreunul dintre documentele solicitate nu este încărcat, cererea NU va fi procesată.
Candidații vor primi pe e-mail de la Biroul de cooperare internațională (tel: 0268 477 384) o adeverință care confirmă depunerea documentelor pentru echivalarea diplomei; această adeverință va fi încărcată în aplicația de înscriere on-line, în locul Atestatului de echivalare a diplomei de bacalaureat.
1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. a) Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
b) Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată).
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
Actele de la punctele 1.1-1.7, în plus certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.

Pentru informații suplimentare se poate apela următorul număr de telefon: 0268548228 în intervalul orar 9:00 - 13:00

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

  • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
  • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
  • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
  • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
  • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro